Zaplanujmy wspólnie przyszłość miasta

baner

17 sierpnia 2021 r.

Niniejszym prezentujemy raport z ankiety "Barometr Bielska-Białej 2021"

Raport

7 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Bielska-Białej,

zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie internetowej „Barometr Bielska-Białej 2021” i wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu powstającej właśnie „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.”.
Ankieta jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych. Ankieta będzie dostępna do 6 czerwca br.
Dziękujemy za poświęcony czas!

Barometr Bielska-Białej

 

12 kwietnia 2021 r.

Niniejszym prezentujemy "Raport z warsztatów strategicznych", które odbyły się w styczniu i lutym br. w związku z pracami nad "Strategią Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku".

Raport z warsztatów strategicznych

18 grudnia 2020 r.

W dniu 15 grudnia br. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę ws. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategii  Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Uchwała nr XXVI/640/2020

 

5 października 2020 r.

Przedstawiamy Państwu „Raport charakteryzujący najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta”, który powstał w ramach opracowania „Zintegrowanej Diagnozy dla miasta Bielska-Białej”.


Opracowanie odpowiada zakresowi określonemu w art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378), zmieniającemu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.), w którym wskazano, że podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.


Raport podzielony jest na siedem części. W pierwszej z nich zaprezentowano metodę pracy. W kolejnych przedstawiono wnioski z przeprowadzonych analiz, w sześciu wymiarach funkcjonowania gminy nazwanych umownie: ludzie, życie, zarządzanie, mobilność, środowisko i ekonomia.


Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o dane zebrane na koniec 2018 r. lub w trzecim kwartale 2019 r. Materiał opiera się o analizę dokumentów strategicznych i polityk/ programów gminnych, aktualnych na rok 2018 lub 2019, danych dostępnych w rejestrach publicznych i urzędowych oraz literaturę przedmiotu. Podstawowym założeniem przyjętej metody pracy było skonfrontowanie ze sobą danych statystycznych, trendów sygnalizowanych w opracowaniach specjalistycznych oraz wniosków wynikających z polityk i dokumentów strategicznych obowiązujących w mieście, z informacjami pozyskanymi w trybie mapowania subiektywnego od różnych użytkowników miasta. Niniejsze opracowanie, powstawało w trybie współprojektowania. Na poszczególnych etapach jego powstawania angażowano różne grupy interesariuszy, które miały szansę wskazać kluczowe obszary wymagające analizy.


Spośród interesariuszy najważniejsi byli mieszkańcy, z którymi przeprowadzono dziewięć spotkań w różnych częściach miasta. Powstały w ten sposób materiał stanowił kluczowy zasób danych opisujących subiektywny odbiór stanu miasta przez jego użytkowników. Ważnym uzupełnieniem były także trzy badania ankietowe: badanie opinii mieszkańców przeprowadzone w 2019 r. przez Instytut Badań Samorządowych oraz dwie ankiety z 2020 r. – pierwsza dotycząca subiektywnych odczuć mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, druga adresowana do rodziców i poświęcona ocenie dostępu i jakości usług publicznych dla dzieci i młodzieży. Cennych informacji dostarczyła również seria wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek miejskich, organizacji pozarządowych, środowisk przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz seniorów.


Materiał będzie stanowił punkt wyjścia do dalszych działań planistycznych, a informacje w nim zebrane pomogą sformułować kluczowe kierunki rozwoju miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Raport charakteryzujący najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta
 

1 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa,  Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego wznowił prace nad „Zintegrowaną diagnozą dla miasta Bielska-Białej”. Z zebranych danych statystycznych oraz przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych wynika, że kwestie związane z bezpieczeństwem są dla mieszkańców naszego miasta  bardzo istotne. W celu poznania opinii szerszej grupy mieszkańców i użytkowników miasta, przygotowaliśmy krótką ankietę, której wyniki pozwolą lepiej zrozumieć Państwa obawy dotyczące bezpieczeństwa, wskazać czas i miejsce występowania zagrożeń oraz zlokalizować obszary uznawane za niebezpieczne. Prosimy o wypełnienie poniższej  ankiety.

23 kwietnia 2020 r.

Niniejszym prezentujemy "Sprawozdanie z dziewięciu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Bielska-Białej", które odbyły się w lutym br. w związku z tworzeniem nowej strategii rozwoju miasta Bielska-Białej. Jednocześnie informujemy, że publikowany materiał stanowi efekt jedynie części prac, które miały być przeprowadzone w tym etapie. Z uwagi na zagrożenie pandemią koronawirusa zaplanowane na marzec i kwiecień br. spotkania branżowe dedykowane m.in. wybranym aspektom problematyki społecznej oraz lokalnej przedsiębiorczości zostały przeniesione na termin późniejszy.

Sprawozdanie ze spotkań z mieszkańcami

 

2 marca 2020 r.

W dniach 20 oraz  27 lutego odbyły się kolejne spotkania konsultacyjne ws. nowej strategii rozwoju Bielska-Białej do roku 2030. Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniach, jak również za wszystkie spostrzeżenia i głosy dotyczące różnych obszarów funkcjonowania miasta. Dziękujemy również za wiele wartościowych opinii i pomysłów przesłanych drogą mailową, zgłoszonych telefonicznie czy w trakcie osobistych wizyt. W ramach prowadzonych prac nad diagnozą Bielska-Białej w marcu i kwietniu br. odbędą się spotkania branżowe dedykowane m.in. wybranym aspektom problematyki społecznej oraz lokalnej przedsiębiorczości. Całościowy raport ze spotkań, składający się na „Zintegrowaną diagnozę dla Miasta Bielska-Białej”, zostanie opracowany w czerwcu br.

Zdjęcia ze spotkań konsultacyjnych

20 lutego 2020 r.

Informujemy, że dzisiejsze spotkanie konsultacyjne ws. Strategii Rozwoju Bielska-Białej do roku 2030, które zaplanowane było na godzinę 18.00 w Domu Kultury w Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej 398 zostało przeniesione do auli budynku B Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 393 i rozpocznie się o godzinie 18.30.

 

17 lutego 2020 r.

W związku z rozwieszanymi na terenie Wapienicy banerami powiadamiającymi o mającym się odbyć 20 lutego o godzinie 18:00 w tamtejszym Domu Kultury spotkaniu w sprawie spalarni odpadów informujemy, że ich treść jest niezgodna z prawdą i wprowadza mieszkańców w błąd.
We wspomnianym terminie w Domu Kultury w Wapienicy odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Bielska-Białej do roku 2030.
Jeśli w przyszłości zostanie podjęta kierunkowa decyzja w sprawie budowy w Bielsku-Białej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, sprawa na pewno będzie szeroko konsultowana z mieszkańcami miasta.

 

14 lutego 2020 r.

13 lutego 2020 r. w Hałcnowie, Lipniku i Straconce odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne, mające na celu poznanie problemów, oczekiwań oraz pomysłów mieszkańców Bielska-Białej, które pozwolą wyznaczyć kierunki rozwoju naszego miasta w perspektywie najbliższych 10 lat.

Uczestnicy aktywnie włączyli się w dyskusje o przyszłości Bielska-Białej. Zostało zgłoszonych wiele ciekawych opinii i pomysłów dotyczących miasta, które posłużą opracowaniu dokumentów strategicznych w modelu partycypacyjnym.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach.

 

29 stycznia 2020 r.

Rozpoczynają się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie przyszłych kierunków rozwoju Bielska-Białej.

W Bielsku-Białej przystąpiono do prac nad „Zintegrowaną diagnozą dla Miasta Bielska-Białej”. Dokument ten będzie obejmował analizę różnorodnych sfer działalności miasta m.in. społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy też przestrzenno-technicznej. Opracowany materiał stanowić będzie podstawę do przygotowywania nowej strategii rozwoju miasta oraz innych dokumentów strategicznych.

Konieczność przeprowadzenia zintegrowanej diagnozy wynika przede wszystkim z potrzeby dobrego przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz w wymiarze formalnym z faktu kończących się w bieżącym roku okresów obowiązywania istotnych dokumentów strategicznych miasta, m.in. Strategii Rozwoju Bielska-Białej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zintegrowana diagnoza pozwoli zdefiniować obecne problemy, ale również tkwiące w mieście potencjały, wskaże potencjalne kierunki działań niezbędnych do podjęcia w kontekście najbliższej dekady.

Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych powstanie ilościowy obraz sytuacji w mieście. Celem pogłębienia obrazu diagnozy zdecydowano, by ten proces został przeprowadzony w sposób uspołeczniony tzn. przy udziale mieszkańców miasta.

Przyszłość Bielska-Białej to przyszłość jego mieszkańców.

W celu zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o przyszłości Bielska-Białej zaplanowano organizację otwartych spotkań w różnych terminach i częściach miasta. W efekcie będą one stanowiły krok w kierunku stworzenia mechanizmów umożliwiających współdecydowanie przez mieszkańców o przyszłości ich miasta. Spotkania konsultacyjne mają na celu stworzenie platformy dyskusji z mieszkańcami o mieście, jego problemach i potencjałach, pojawiających się szansach, ale i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzyskane od mieszkańców podczas spotkań zostaną poddane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów zewnętrznych i zebranymi danymi.

Zintegrowana diagnoza miasta oraz przyszła strategia rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku powinna stać się efektem wspólnych działań wszystkich stron zaangażowanych w proces ich tworzenia tj. mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych w taki sposób, by zaplanować optymalne działania niezbędne dla rozwoju miasta.

Terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami.

Chcąc poznać jak najszersze spektrum opinii o Bielsku-Białej, Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania nt. szans, wyzwań i problemów przed którymi stoi miasto. W lutym br. odbędzie się dziewięć otwartych spotkań w następujących terminach i lokalizacjach:

13 lutego 2020 r.:

- Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1

- Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29

- Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7

20 lutego 2020 r.:

- Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16

- Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 307A

- Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398

27 lutego 2020 r.:

- Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125

- Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (brama 1 lub 3, wejście VIP, sala konferencyjna)

- Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Sternicza 4

Wszystkie spotkania będą zaczynały się o godzinie 1800.

Miejsca spotkań zostały zaplanowane w taki sposób, by każdy mieszkaniec Bielska-Białej mógł wybrać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację. Spotkania poprowadzą zewnętrzni eksperci pełniący funkcję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie uczestników.

Ulotka informacyjna

Plakat informacyjny