Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców  Bielska-Białej w 2024 roku   

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Punkt nr 4 ul. Ks.Stojałowskiego 32

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO  OBYWATELSKIE
W  BIELSKU-BIAŁEJ w 2024 r.

W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 5. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także nieodpłatna mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis).

Przed skorzystaniem z ww. pomocy osoba uprawniona jest zobowiązana do:

 • złożenia wniosku o udzielenie pomocy,
 • złożenia oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis,
 •  złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
  o pomoc de minimis

 

NIEODPŁATNE PORADNICYWO OBYWATELSKIE

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub doradcy obywatelskiemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

        Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą wstawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. – O języku migowych i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc także poza punktem oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem telefonu:

33/ 4971572 

lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy 

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_obywatelskiego_w_Miescie_Bielsko_Biala

Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa

Poradnictwo_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem