Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Poddziałanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 października 2017 r.   
Całkowita wartość projektu wynosi 10 281 556,49 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 7 336 093,03 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 6 235 679,08  PLN  (85 % kosztów kwalifikowanych).
Dofinansowanie z budżetu państwa 733 609,30 PLN (10% kosztów kwalifikowanych).

Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznych na zdegradowanych terenach miasta poprzez nadanie im nowego charakteru zachęcającego do integracji społecznej, edukacji oraz aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu, w szczególności mieszkańców obszarów, na których skoncentrowały się negatywne zjawiska. Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności do usług społeczno-rekreacyjnych skierowanych do osób w różnym wieku, sprawności fizycznej, potrzebach i zainteresowaniach oraz zwiększenie atrakcyjności ścisłego centrum miasta poprzez stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych do odpoczynku, aktywnego spędzania czasu, poznawania i doświadczania różnych zjawisk naukowych orazaktywnego uczestnictwa w integracji społecznej. Rzeczowa realizacja projektu polega na przebudowie 4 parków w zakresie: poprawy stanu infrastruktury technicznej, zmiany organizacji przestrzennej, rozszerzenia istniejących funkcji parków, poprawy funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni miejskich.