„Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”

Centrum rozwoju zasobów ludzkich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej realizuje projekt pn. „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.4 Projekty innowacyjne w ramach tematu: „Rozwiązania systemowe pozwalające zintegrować prace publicznych i niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracowanie mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych oraz organizacji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu 1 lutego 2011 r. – 31 grudnia  2013 r.
Budżet projektu: 739 090,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 739 090,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy  i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych.

Cele szczegółowe:

  • Wytworzenie przyjaznej  kultury współpracy pomiędzy pracownikami działającymi w obszarze rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
  • Głębsze poznanie lokalnych problemów społecznych, co wpłynie na efektywność wydawanych środków publicznych,
  • Zwiększenie kompetencji i wiedzy pracowników w prowadzeniu przydatnych diagnoz społecznych przy wykorzystaniu sprawdzonych i skutecznych metod badawczych,
  • Uporządkowanie i standaryzacja metod i technik badawczych służących stawianiu trafnych diagnoz społecznych,
  • Zapewnienie i upowszechnienie dostępu podmiotom społecznym oraz mieszkańcom gmin do zintegrowanych informacji dotyczących problemów społecznych i zasobów oraz zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu polityki społecznej gmin w myśl idei społeczeństwa obywatelskiego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego