Interwencja w sprawie dekoracji miasta

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  2013.594 ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.2013.595 ze zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013.1399 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

wniosek

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA

Opłaty

brak

Telefon kontaktowy

33/497-17-01

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

brak

Data aktualizacji

09.07.2015 r