Wydawanie kart "Rodzina+"

Podstawa prawna

Pkt 2.2 „Programu Rodzina Plus” przyjętego Uchwałą Nr XX/374/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r. (zmienionej Uchwałą Nr XIV/307/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. ) oraz Zarządzenie Nr ON.0050.3295.2018.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty „Rodzina+" oraz wzoru karty „Rodzina+" (zmienione Zarządzeniem Nr ON.0050.841.2019.PS z dnia 23 grudnia 2019 r.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/ przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +”

Załączniki:

- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - oświadczenie/zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,

- w przypadku rodzin zamieszkałych, a nieposiadających zameldowania na terenie Miasta Bielska-Białej, jeden z poniższych dokumentów:


a) kserokopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej,
b) oświadczenia o złożonej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową/wspólnotę mieszkaniową, z siedzibą w Bielsku-Białej, o liczbie osób zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) kserokopia pierwszej strony rocznej deklaracji rozliczeniowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły, z potwierdzeniem złożenia jej w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej.w przypadku rodzin zamieszkałych, a nieposiadających zameldowania na terenie Miasta Bielska-Białej

- w przypadku rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka) - postanowienie sądowe dotyczące ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).

Osoby uprawnione do otrzymania kart „Rodzina +”

Rodzina wielodzietna  (rodzina składająca się z rodziców/rodzica/małżonka rodzica, którzy a) wychowują troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, b) wychowywali troje lub więcej dzieci, z zastrzeżeniem że co najmniej jedno z dzieci nie ukończyło 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodzina zastępcza (rodzinny dom dziecka) zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej.


Szczegółowe informacje na stronie Programu „Rodzina +”: www.rodzinaplus.pl

Termin załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +” rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności karty

Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności karty

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki