Wymiana ważnego zagranicznego prawa jazdy (określonego w konwencji o ruchu drogowym) na polskie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • jedna aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę z pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopia zagranicznego prawa jazdy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy.

Do wglądu:

 • karta czasowego lub stałego pobytu lub dokument tożsamości,
 • prawo jazdy wydane za granicą.

Termin załatwienia sprawy:

Po potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zagranicznym dokumencie prawa jazdy - 30 dni.

Opłaty:

 • opłata za blankiet prawa jazdy: 100 zł

Wpłatę można dokonać:

 • w kasach głównych Urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

 nr rachunku: 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Inne informacje:

 • Wniosek należy złożyć osobiście.
 • Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
 • Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, ograniczenie to zostanie uwzględnione w wydanym polskim prawie jazdy.
 • Osoba posiadające ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy.
 • Druk wniosku o wydanie/wymianę/wtórnik prawa jazdy do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.
 • Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić TUTAJ podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.
 • Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę e-Urząd