Wymiana ważnego zagranicznego prawa jazdy na polskie, które nie jest określone w konwencji o ruchu drogowym

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • jedna aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę z pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopia zagranicznego prawa jazdy.

Warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego. W tym celu, wnioskodawcy zostaje wydany Profil Kandydata na Kierowcę, który umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Po egzaminie zakończonym wynikiem pozytywnym do Wydziału Komunikacji należy dostarczyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy w celu wygenerowania zamówienia na dokument.

Do wglądu:

 • karta czasowego lub stałego pobytu lub dokument tożsamości,
 • prawo jazdy wydane za granicą.

Termin załatwienia sprawy:

Po potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zagranicznym dokumencie prawa jazdy - 30 dni.

Opłaty:

 • opłata za blankiet prawa jazdy: 100 zł

Wpłatę można dokonać:

 • w kasach głównych Urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

 nr rachunku: 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Inne informacje:

 • Wniosek należy złożyć osobiście.
 • Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, ograniczenie to zostanie uwzględnione w wydanym prawie jazdy.
 • Osoba posiadające ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy.
 • Druk wniosku o wydanie/wymianę/wtórnik prawa jazdy do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.
 • Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić TUTAJ podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę e-Urząd