Zwrot zatrzymanego prawa jazdy z powodu cofnięcia uprawnień po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Zatrzymanie lub cofnięcie uprawnień na okres do jednego roku:

 • Warunkiem zwrotu jest ustanie przyczyny zatrzymania.
 • wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia lub zwrot prawa jazdy,

W przypadku otrzymania skierowania na badanie lekarskie i/lub psychologiczne:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,

Zatrzymanie lub cofnięcie uprawnień na okres powyżej jednego roku:

Warunkiem zwrotu jest ustanie przyczyny zatrzymania oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w zakresie posiadanych uprawnień.

Przed przystąpieniem do egzaminu osoba jest zobowiązana do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę.

 • wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia lub zwrot prawa jazdy,

W przypadku otrzymania skierowania na badanie lekarskie i/lub psychologiczne:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

W przypadku konieczności wymiany dokumentu prawa jazdy z uwagi na wynik badania lekarskiego i/lub psychologicznego:

 • opłata za blankiet prawa jazdy: 100 zł

Wpłatę można dokonać:

 • w kasach głównych Urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

 nr rachunku: 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Inne informacje:

 • Wniosek należy złożyć osobiście.
 • Druk wniosku o zwrot prawa jazdy do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.
 • Przy odbiorze nowego dokumentu pawa jazdy należy zwrócić poprzedni dokument.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).