Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i rejestrowanego w kraju)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku o rejestrację oraz:

 • dowód własności pojazdu.
 • W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. 
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane - dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju.

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

 • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną
 • dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną
 • wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt.a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika*
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dotyczy pojazdów zarejestrowanych)

Termin załatwienia sprawy:

Z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu - do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty
 • *za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłata (kompleksowy wykaz w załączniku):

 • za tablice rejestracyjne na samochód - 80,00 zł (2 szt. tablic)
 • za tablicę rejestracyjną na przyczepę - 40,00 zł
 • za tablicę rejestracyjną motocyklową - 40,00 zł
 • za tablicę rejestracyjną motorowerową - 30,00 zł
 • za tablice indywidualne - 1 000,00 zł
 • za tablicę indywidualną motocyklową - 500,00 zł
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). Pozostałe wymagane dokumenty (w oryginale) należy przedłożyć podczas rejestracji pojazdu.

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, natomiast bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych w przypadku zakupu pojazdu od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub sił zbrojnych RP.

Obowiązujące przepisy umożliwiają zawnioskowanie o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego (tablic) jeżeli pojazd był już zarejestrowany w kraju i posiada tablice zgodne z aktualnym wzorem, które są czytelne i utrzymane w należytym stanie.


Od 1 stycznia 2024 r. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
- nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
- sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

(w przypadku gdy właścicielem pojazdu  jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni).

Wniosek o rejestrację
Wykaz opłat rejestracyjnych