Wpis do ewidencji instruktorów

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • prawo jazdy - kserokopia*
  • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców 
  • pozytywny wynik z egzaminu uzyskany przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę*
  • zaświadczenie o niekaralności
  • orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne
  • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji

Do wglądu:

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni po złożeniu kompletnego wniosku. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego kwalifikację przed komisją powołaną przez wojewodę.*

Opłaty:

  • Opłata za wpis do ewidencji instruktorów - 50 zł

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

* Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji intruktorów/wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.

 

Wniosek o wpis do ewidencji