Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami.

Do wglądu:

  • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni po złożeniu kompletnego wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę danych zawartych w rejestrze - 17,00 zł

Opłata:

  • za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej, a także za wydanie zaświadczenia potwierdzającego rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców - 500,00 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Każdorazową zmianę stanu faktycznego objętego danymi zawartymi we wniosku posiadający zaświadczenie jest zobowiązany zgłosić do 14 dni Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

Wniosek o wpis do ewidencji lub w zmianę wpisu