Dzierżawa nieruchomości

Podstawa prawna:

art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 , art.25 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości,
  • Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości na cele: rolnicze, ogrodnicze, użytki zielone,
  • Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy - w przypadku rezygnacji z umowy dzierżawy nieruchomości,

Załączniki:

  • aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 43-300 Bielsko-Biała,Pl. Ratuszowy 6 - w przypadku wniosku o wydzierżawienie nieruchomości).

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony. Postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ administracji samorządowej - w przypadku dzierżawy nieruchomości. W pozostałych przypadkach do 30 dni.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Do zawarcia umowy dzierżawy wymagane są następujące dokumenty:

  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI    WNIOSEK


Podział na strefy

WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE, OGRODNICZE, UŻYTKI ZIELONE  WNIOSEK

WNIOSEK O REZYGNACJĘ Z UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI  WNIOSEK

 

Stawki czynszu dzierżawnego na 2020 Gmina i Skarb Państwa