Odpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości i ich następcy prawni.

Odpłatność za przekształcenie reguluje art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020. poz. 65 jt). Cena nieruchomości (gruntu) ustalona na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego – pomniejszona o kwotę równą wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną według stanu na dzień dokonania przekształcenia prawa,

 

Termin załatwienia sprawy:

Kpa . Postępowanie administracyjne realizowane przez organ administracji samorządowej, zakończone wydaniem decyzji.

Opłaty:

Opłata skarbowa za decyzję – 10,00 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego - w sprawach dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała; Wojewody Śląskiego - w sprawach dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 4 Wydział Nieruchomości.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek    POBIERZ

Wniosek o przyznanie bonifikaty - Skarb Państwa     POBIERZ