Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, zmiana stanu prawnego użytkowania wieczystego

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020. poz. 65 z późn.zm.), Kodeks cywilny.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony. Postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ administracji samorządowej.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Informację dot. opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntu można uzyskać pod nr telefonu 33 4701-232 lub 33 4701-233

Wniosek o sprzedaż nieruchomości
Wniosek o zmianę stanu prawnego użytkowania wieczystego
wniosek o nabycie prawa wieczystego użytkowania na własność

Wniosek o sprzedaż nieruchomości na uzupełnienie