Interwencje w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 2013.594 ze zm.) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139 ze zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2015.496 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

  • pismo wnioskodawcy

Termin załatwienia sprawy

w trybie niezwłocznym (pisemna odpowiedź do 30 dni)

Telefon kontaktowy

33 497 17 06

Data aktualizacji

12.03.2024 r.