Biuro rzeczy znalezionych

Urząd Miejski Bielsko-Biała
Wydział Organizacyjny

Pl. Ratuszowy 1
Parter pok. nr 6
tel. 33 497 14 67

Biuro Rzeczy Znalezionych działa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych ( Dz. U. 2019 poz. 908 )

Godziny pracy biura: godziny pracy Urzędu Miejskiego

Adres e-mail biura: biurorzeczyznalezionych@um.bielsko-biala.pl

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy, które posiadają szacunkową wartość powyżej 100 zł, za wyjątkiem:

  • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (innych niż budynki Urzędu Miejskiego) lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego – znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego
  • rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu w  którym rzecz się znajduje.

Uwaga:

Przepisów o rzeczach znalezionych nie stosuje się do:

  • rzeczy porzuconych z zamiarem wyzbycia się własności
  • zabytków archeologicznych

Osoby zgłaszające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz, w którym wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy.

Zgłoszenia należy dokonać na druku „zawiadomienie o znalezieniu rzeczy”, dostępnym w pok. nr 6 na parterze w Ratuszu lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną znalazca w protokole potwierdza własnoręcznym podpisem.

Znalezione rzeczy mogą być przechowywane u znalazcy, (za wyjątkiem pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, sprzętu i wyposażenia wojskowego, dokumentów, itp. określonych w w/w ustawie)  lub przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych.

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom,  może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W  takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana do Biura Rzeczy Znalezionych, znalazca staje się właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez biuro terminie.

W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się po odbiór do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  • jaka rzecz została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne
  • przedstawić dowody stwierdzające prawo własności zgubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenie bądź opis widocznych śladów zużycia)

Aktualna lista rzeczy znalezionych

Ustawa o rzeczach znalezionych.pdf

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

poświadczenie odebrania rzeczy