Interwencja w sprawie działania fontann

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.  2013.594 ze zm.) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139 )

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia

w trybie niezwłocznym (pisemna odpowiedź do 30 dni)

Telefon kontaktowy

33 497 16 91

Data aktualizacji

12.03.2024 r.