Interwencja w sprawie działania fontann

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.  2013.594 ze zm.) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139 )

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

na bieżąco (odpowiedź pisemna do 30 dni)