Zgłoszenie zgonu

Podstawa prawna

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz. 1741)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumeny i załączniki

 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • aktualny paszport
 • karta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia
 • książeczka wojskowa dla mężczyzn do 50-tego roku życia

dla cudzoziemca:

 • paszport
 • karta stałego pobytu
 • zagraniczny dowód osobisty
 • wniosek o wydanie odpisów aktu zgonu

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Rejestracja Zgonów, parter - pok. 4
 • przez zakład pogrzebowy - z upoważnieniem do zgłoszenia zgonu

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

 • zgłaszająca zgon
 • zakład pogrzebowy

Odbiór dokumentów

osobiście w USC

Termin załatwienia sprawy

na poczekaniu

Uwagi

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w przypadku choroby zakaźnej - w ciągu 24 godzin.

Zgłoszenia dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu.

Zgłaszając zgon należy podać: nazwisko rodowe matki osoby zmarłej, imie i nazwisko rodowe współmałżonka, datę i m-ce zawarcia związku małżeńskiego.