Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:

Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Załączniki:

  • Jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej w obowiązującej skali, obejmującej obszar wnioskowanej działki /z oryginalną pieczątką/
  • Jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej z oznaczeniem: granic terenu objętego wnioskiem, obszaru na który planowana inwestycja będzie oddziaływać, planowanego sposobu zagospodarowania, charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej
  • Jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej w obowiązującej skali, obejmującej obszar wokół wnioskowanego terenu o promieniu 3-krotnej szerokości frontu działki i nie mniejszym niż 50 m - w celu przeprowadzenia analizy urbanistycznej zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
  • Jeden egzemplarz kopii mapy ewidencyjnej
  • Kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) - 
  • Wstępne zapewnienia dostaw projektowanych mediów (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa), energia elektryczna, gaz)
  • Wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny w celu udokumentowania dostępu do drogi publicznej /w przypadku służebności drogowej/
  • Imienne pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia Pełnomocnika, opłacone opłatą skarbową w wys. 17,00 zł
  • Odpis z KRS określający osoby mające prawo do reprezentowania firmy lub organizacji

Termin załatwienia sprawy:

2 miesiące - zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na stopień skomplikowania spraw. W związku z faktem, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu, 2-miesięczny termin może przekraczać okres dwóch miesięcy kalendarzowych. W związku z art. 36 kpa w/w 2-miesięczny termin może ulec przedłużeniu.

Opłaty:

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Opłata skarbowa: za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 598 zł.

Zwolnione z opłaty jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy wniosek

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, który wydał decyzję(odwołanie składa się w Biurze obsługi Interesanta na stanowisku nr 5)Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Wniosek o wydanie warunków zabudowy
Klauzula RODO