„Fabryka wiedzy i umiejętności” - projekt realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

Europejski Fundusz Społeczny

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku - Białej realizuje projekt pn. „Fabryka wiedzy  i umiejętności” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 2 listopada 2010 r. – 31 sierpnia 2012 r.
Wartość projektu: 1 000 000,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 000 000,00 zł.
Zawarcie umowy o dofinansowanie: 17 czerwca 2010 r.

Projekt ma charakter pilotażowy. Skierowany jest do 610 uczniów zamieszkujących w woj. śląskim i uczęszczających do bielskich szkół prowadzących kształcenie ogólne. Obejmuje on uczniów, którzy z różnych powodów wykazują problemy w nauce. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty artystyczne i pedagogiczno - psychologiczne.  Dla uczniów zdolnych, którzy zainteresowani  są poszerzaniem wiedzy z przedmiotów kluczowych, zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje językowe, matematyczno – przyrodniczych, z zakresu ICT  i przedsiębiorczości. Ponadto dla zainteresowanych uczniów przewidziano możliwość bezpłatnego udziału w egzaminach: językowym lub ECDL.

W ramach projektu wsparcie uzyskają uczniowie z następujących szkół:

  1. Szkoła Podstawowa nr 24,
  2. Szkoła Podstawowa nr 25,
  3. Szkoła Podstawowa nr 27,
  4. Szkoła Podstawowa nr 36,
  5. Gimnazjum nr 1,
  6. Gimnazjum nr 9 z oddziałami integracyjnymi,
  7. Gimnazjum nr 16,
  8. VI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi.


Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Cel ten będzie realizowany poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na:

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: z rodzin uboższych, niewydolnych wychowawczo, nie osiągających sukcesów edukacyjnych.
  • Rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.
Miejski Zarząd Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego