Wydział Budżetu

Zakres Zadań

 • przygotowanie założeń i zasad do planowania i opracowania budżetu miasta;
 • opracowanie projektu budżetu miasta oraz uchwały budżetowej;
 • przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta;
 • opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmian;
 • przygotowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 • nadzór nad opracowaniem i realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta;
 • rozliczanie dotacji przedmiotowych i celowych samorządowych zakładów budżetowych;
 • analiza wykorzystania środków budżetu miasta;
 • przygotowanie dyspozycji dotyczących operacji finansowych miasta wraz z monitorowaniem salda rachunku bankowego;
 • obsługa kredytów, pożyczek i poręczeń;
 • rozliczanie środków z budżetu Unii Europejskiej;
 • prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wprowadzanie zmian do planu;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu miasta w zakresie rachunku podstawowego i rachunku dotacji;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu miasta w zakresie rachunków pomocniczych związanych z rozliczaniem środków z budżetu Unii Europejskiej;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu miasta w zakresie rachunku dochodów Skarbu Państwa
 • ewidencja księgowa sald nadpłat i zaległości z urzędów skarbowych;
 • ewidencja księgowa dochodów budżetu j.s.t. nieujętych w planach finansowych innych samorządowych jednostek organizacyjnych;
 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych miasta;
 • sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych  i finansowych oraz sprawozdań opisowych z realizacji budżetu miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej Skarbnika Miasta i Wydziału oraz innych spraw administracyjnych;
 • centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik – Z-ca Skarbnika Miasta Dorota Witkowska 72 33 4971 421
Zespół ds. Budżetowych

 

60

69
70
73

75
76

33 4971 817  33 4971 819  33 4971 423
33 4971 426
33 4971 419
33 4971 422
33 4971 404
33 4971 424

Zespół ds. centralnego rozliczania podatku od towarów i usług VAT   71 33 4971 425
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – piętro II – pokoje: nr 60, 69 -76
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 419
FAX
33 4971 792