Informacja o położeniu działki na obszarze rewitalizacji

Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 25.08.2022 r. podjęła Uchwałę nr XLVII/1091/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 

Rada Miejska w Bielsku-Białej nie ustanowiła w ww. uchwale prawo pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zasobach miejskich udostępniona została ogólnodostępna mapa/warstwa Obszar rewitalizacji, umożliwiająca sprawdzenie czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji

Mapa obszar rewitalizacji

W przypadku konieczności otrzymania zaświadczenia potwierdzającego fakt:

  • czy nieruchomość położna jest na obszarze rewitalizacji,
  • czy Gmina ma prawo pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji,

należy złożyć stosowny wniosek zgodnie z poniższą procedurą.

 

Wydawanie zaświadczeń o położeniu działki na obszarze rewitalizacji

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2021.485 t.j.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022.2142.t.j. z późn. zm.)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (można skorzystać z przykładowego wzoru wniosku - wzór obowiązujący od 29 maja 2023 r.):

    Przykładowy wzór wniosku 
     
  • W przypadku, jeśli wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela, wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Załączniki:

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku wnoszenia opłaty za zaświadczenie lub pełnomocnictwo w formie internetowego przelewu bankowego w pozycji tytuł operacji należy wskazać rodzaj zaświadczenia oraz zidentyfikować nieruchomość objętą wnioskiem o wydanie zaświadczenia).

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

Opłaty:

Za wydane zaświadczenie - 17 zł

(Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PKO BP nr konta: 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 lub dokonać za pośrednictwem płatności on-line).

(w rodzaju sprawy wybierz: Rewitalizacja)

Dokonaj płatności on-line 
 

Tryb odwoławczy 

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.