Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej

Miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.”. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Koszt całkowity projektu wynosi ok. 15,1 mln zł, przyznane dofinansowanie ze środków UE ok. 14,4 mln zł (95% kosztów kwalifikowanych). Planowany projekt polegać będzie na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną i elektryczną w domach jednorodzinnych, należących do mieszkańców Miasta Bielska-Białej, dzięki udzielonym przez Wnioskodawcę grantom.

W projekcie przewidziano 1000 szt. instalacji OZE, w tym instalacje fotowoltaiczne (610 szt.), instalacje kolektorów słonecznych (150 szt.) oraz pomp ciepła (240 szt.).

Granty do instalacji OZE będą udzielane w wysokości do 95% kosztów netto (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym), jednak nie więcej niż:

  • 14 250 zł dla instalacji fotowoltaicznych,
  •   9 500 zł dla kolektorów słonecznych,
  •   7 125 zł dla pomp ciepła na potrzeby c.w.u,
  • 28 500 zł dla pomp ciepła na potrzeby c.o. lub c.o.+c.w.u.

Koszty przekraczające podane wyżej limity będą pokrywane ze środków własnych mieszkańca.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie, poprzez rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej energii odnawialnej. Pozwoli także na: zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym Miasta, poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10 oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Obecnie będzie trwać kilkumiesięczny okres przygotowania projektu do realizacji, zanim pojawi się możliwość naboru wniosków (druga połowa roku). Nabór będzie poprzedzony specjalną akcją informacyjną. Komunikaty dotyczące projektu będzie można śledzić na stronie www.miastodobrejenergii.pl.