Twoja firma – Mostem do sukcesu

UE

 

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W RAMACH PROJEKTU „Twoja firma – mostem do sukcesu”

 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

            Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego trwać będzie

od 22 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

 

Wniosek wraz z załącznikami:

 1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie  lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (zał. nr 3),
 3. harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne (zał. nr 9),
 4. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10).

należy złożyć w ww. terminie, w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 227, w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzór

Warunkiem złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego jest otrzymanie przez Uczestnika wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu.

 

Kierownik Projektu

Ewa Swatek

 

UE

 

INFORMACJA O NABORZE BIZNESPLANÓW
W PROJEKCIE „Twoja firma – mostem do sukcesu”

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

            Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości informuję, iż termin składania Biznesplanów rozpocznie się w dniu   17 maja 2021 r. i zakończy się 28 maja 2021 r.

Biznesplany złożone przed, jak i po przedmiotowym terminie nie będą podlegały ocenie.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu (w godzinach funkcjonowania Urzędu), tj. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, pok. 227 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6 (decyduje data stempla pocztowego), w kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

wzór

Ewa Swatek

Kierownik Projektu

Informujemy, że zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Twoja firma – mostem do sukcesu” w załączeniu znajdują się listy rankingowe (osobna dla kobiet i osobna dla mężczyzn):

Poniżej załączony został przykładowo wypełniony wzór druku US-7 o wydanie zaświadczenia o powiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.

Przykład druk US-7

Informujemy, że w załączniku poniżej została opublikowana Lista rankingowa kandydatek i kandydatów do Projektu  “Twoja firma – mostem do sukcesu”, po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista rankingowa kandydatek i kandydatów do Projektu "Twoja firma - mostem do sukcesu" - po zakończeniu procedury odwoławczej

Informujemy, że w załączniku poniżej została opublikowana Lista rankingowa kandydatek i kandydatów do Projektu  “Twoja firma – mostem do sukcesu”

LISTA RANKINGOWA

Lista Rankingowa z podpisem Kierownika Projektu

 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!” realizowanego przez Miasto Bielsko-Biała wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 7.3.3. „Promocja samozatrudnienia".
Spotkania odbędą się za pośrednictwem aplikacji Google Meet, w dwóch terminach:


8.02.2021 godzina 15:00
9.02.2021 godzina 9:00


Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: dotacje@bcp.org.pl wraz ze wskazaniem jednego z podanych terminów.
 

Informujemy, że od 4 lutego do 19 lutego 2021 r., można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Twoja firma – mostem do sukcesu"

Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona w 4 etapach:

 • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
 • ETAP 2: ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych,
 • ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
 • ETAP 4: rozmowa z doradcą zawodowym.

Dokumenty rekrutacyjne można składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze projektu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 33 497-14-91)

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, pokój 227.

Biuro projektu otwarte:
poniedziałek:              7.30 –15.30,
wtorek:                       7.30 –18.00,
środa:                         7.30 –15.30,
czwartek:                    7.30 –18.00,
piątek:                         7.30 –13.00

Szczegółowe zapisy rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Twoja firma – mostem do sukcesu"

 

 

Regulamin przyznawania środków

 1. 1. Zal._2_Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minims_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minim
 2. 2. Zal._3_Formularz_informacji_przedst._przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minims
 3. 3. Zal._4_Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_usług_Biznesplan
 4. 4. Zał. 5  Zbiór oświadczeń
 5. 5. Zal._9_Harmonogram_rzeczowo-finansowy_wsparcie_pomostowe
 6. 6. Zal._10_Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_rownolegle_z_dwoch_roznych_zrodeł
 7. 7. Zal._16_Wzor_zaswiadczenia_o_pomocy_de_minimis
 8. 8. Zał. 1 Biznesplan
 9. 9. Zał. 6 Karta oceny biznesplanu
 10. 10. Zał. 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
 11. 11. Zał. 13 Wzór umowy pomostowe
 12. 12.Zał. 14 Wzór Aneksu do umowy pomostowe
 13. 13. Zał. 15 Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowegoprzedłuzone
 14. 14.Zał._8_Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_lub_przedłużonego_wsparcia_pomostowego
 15. 15. Zał._11_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego
 16. 16. Zał._12_Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego

___________________________________________________________________________

 

O projekcie

Miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu" w ramach Priorytetu VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: WND-RPSL.07.03.03-24-05DG/19-002.
Okres realizacji: 1 września 2020 r. - 30 września 2022 r.
Wartość projektu: 1.356.240,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.152.804,00 zł

Dofinansowanie z budżetu krajowego: 158.674,00 zł.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudniania 20 osób – mieszkańców Bielska-Białej.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, powyżej 30 roku życia, które należą do min. jednej z poniższych grup:

 1. osób powyżej 50 roku życia,
 2. kobiet,
 3. osób z niepełnosprawnościami,
 4. osób długotrwale bezrobotnych,
 5. osób o niskich kwalifikacjach.