Twoja firma – Mostem do sukcesu

logo

O projekcie

Miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu" w ramach Priorytetu VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: WND-RPSL.07.03.03-24-05DG/19-002.
Okres realizacji: 1 września 2020 r. - 31 lipca 2022 r.
Wartość projektu: 1.356.240,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.152.804,00 zł

Dofinansowanie z budżetu krajowego: 158.674,00 zł.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudniania 20 osób – mieszkańców Bielska-Białej.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, powyżej 30 roku życia, które należą do min. jednej z poniższych grup:

  1. osób powyżej 50 roku życia,
  2. kobiet,
  3. osób z niepełnosprawnościami,
  4. osób długotrwale bezrobotnych,
  5. osób o niskich kwalifikacjach.