Konsultacje Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na rok 2021

Prezydent Miasta Bielska Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem opublikowania ogłoszenia i trwają do 23 listopada 2020 r.

Szczegóły w załączniku

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte