Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 638) oraz uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Bielsko-Biała, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z formularzem oraz projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom z NGO.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.

Opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać poprzez interaktywny formularz elektroniczny zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 24 lutego 2021 roku i kończy w dniu 17 marca 2021 roku.

Uprawnionymi podmiotami do konsultacji/zgłaszania opinii są organizacje społeczne, działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte