Akty prawne

UCHWAŁA NR XXIII/578/2020

Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej.

UCHWAŁA nr XXIII/578/2020

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.963.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/578/2020 w części § 2-§5 i §12 ust.6

Rozstrzygnięcie nadzorcze - nr NPII.4131.1.963.2020 

UCHWAŁA NR LIX/1371/2010

Uchwała w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA NR LIX/1371/2010

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym