Nadanie numeru PESEL w trybie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Tryb wnioskowania o nadanie numeru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się w siedzibie dowolnego organu wykonawczego gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku w siedzibie organu gminy, organ gminy zapewnia możliwość złożenia wniosku w miejscu pobytu tej osoby (telefon kontaktowy do Urzędu: (33) 49-71-636).

Wniosek składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. dziecka) albo osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku o nadanie numeru PESEL, wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem, a w przypadku braku takich osób numer PESEL może zostać nadany z urzędu.

Osoba, która ukończyła 12 rok życia musi być obecna przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL.

Przy składaniu wniosku pobiera się odciski palców osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Wymóg pobrania odcisków palców nie dotyczy osoby:

- która nie ukończyła 12. roku życia;

- od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;

- od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL można także zgłosić swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzić profil zaufany.

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;

2) Fotografia osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (wymogi takie same jak do polskiego dowodu osobistego) tj.:

Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (wymóg ten nie dotyczy: osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osób, których stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tego wymogu).

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3) Ważny dokument podróży

Organ gminy odmawia nadania numeru PESEL w przypadku:

- gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia wyżej wymienionych wymogów;

- nie zostały pobrane odciski palców od osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (z wyjątkiem osób, od których nie zachodzi obowiązek pobrania odcisków);

Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie.

Wnioski do pobrania

Wniosek w języku ukraińskim

Wniosek w języku rosyjskim