Konsultacje internetowe (e-konsultacje) projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy - Marii Koterbskiej

Konsultacje internetowe (e-konsultacje) projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: PCK i Stefanii Sempołowskiej, położonemu na działkach o numerach: 5284/20, 6030, 6633, 6707 i 5287/1, w obrębie ewidencyjnym 0032 Lipnik, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy – Marii Koterbskiej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LIX/1371/2010 w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji internetowych (e-konsultacje) projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: PCK i Stefanii Sempołowskiej, położonemu na działkach o numerach: 5284/20, 6030, 6633, 6707 i 5287/1, w obrębie ewidencyjnym 0032 Lipnik, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy – Marii Koterbskiej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w przedmiocie w/w projektu uchwały.

Konsultacje rozpoczynają się od dnia 22 czerwca 2022 r. i trwają do dnia 6 lipca 2022 r.

Przeprowadzenie konsultacji nastąpi poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacjenazwyulic@um.bielsko-biala.pl oraz oraz za pośrednictwem interaktywnego formularza konsultacji dostępnego pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte