Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

Podstawa prawna

Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.13, art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

1. W przypadku obywateli polskich:

 • dowody osobiste lub paszporty

2. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • paszport,
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Miejsce i forma złożenia dokumentów

  osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, I p. - pok.102

Termin załatwienia sprawy

 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są w miejscowym USC  – 7 dni roboczych
 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są poza miejscowym USC – 10 dni roboczych

Opłaty

84zł

UWAGI

 • ustawowy termin zawarcia małżeństwa - pełny miesiąc od chwili złożenia zapewnienia (w miarę wolnych miejsc)
 • dolna granica wieku osób wstępujących w związek małżeński: 
 • dla mężczyzn – 18 lat
 • dla kobiet – 16 lat
 • zawarcie małżeństwa przed osiągnięciem prawem przepisanego wieku przez kobietę może nastąpić jedynie po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na zawarcie małżeństwa.

 

Jednostka odpowiedzialna