Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/1162/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko-Biała

.Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/1162/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko - Biała.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w przedmiocie w/w projektu uchwały. 

Konsultacje rozpoczynają się 16 stycznia 2023 r. i trwają do 21 stycznia 2023 r.
Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacjasport@um.bielsko.pl oraz za pomocą interaktywnego formularza konsultacji dostępnego pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach.

Informacji związanych z konsultacjami udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod nr. tel. 33/ 47 01 276.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte