Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko - Biała.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

16 stycznia 2023 r.  rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/1162/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko - Biała.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w przedmiocie w/w projektu uchwały.
Konsultacje trwają do dnia 21 stycznia 2023 r.
Konsultacje przeprowadzone są poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacjasport@um.bielsko.pl oraz za pomocą interaktywnego 
formularza konsultacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-l11622022-rady

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,83983,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-l11622022-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!