Konsultacje w spr. zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności...

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz1327 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się 1 lutego 2023 r. i trwają do 17 lutego 2023 r.
Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Pisemne uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Karola Miarki 11, III piętro), drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl oraz za pośrednictwem interaktywnego formularza konsultacji dostępnego pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach.

Informacji związanych z przedmiotem konsultacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 33/ 49 95 650.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte