Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy - Pod Olszyną

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 31 sierpnia 2010 r. nr LIX/1371/2010 w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przeprowadzenie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji internetowych (e-konsultacje) projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej, położonej na działkach o numerach: 2641/2, 2628/5, 2630/3, 2628/9 i 3212/6, w obrębie ewidencyjnym 0008 Jaworze, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała, nazwy - Pod Olszyną.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w przedmiocie w/w projektu uchwały.

Konsultacje rozpoczynają się od 6 lutego 2023 r. i trwają do 19 lutego 2023 r.

Przeprowadzenie konsultacji nastąpi poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacjenazwyulic@um.bielsko-biala.pl oraz za pośrednictwem interaktywnego formularza konsultacji dostępnego pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte