Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy - Pod Olszyną

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

6 lutego 2023 r.  rozpoczynają się projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej, położonej na działkach o numerach: 2641/2, 2628/5, 2630/3, 2628/9 i 3212/6, w obrębie ewidencyjnym 0008 Jaworze, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała, nazwy - Pod Olszyną.

Konsultacje trwają do 19 lutego 2023 r.

Przeprowadzenie konsultacji nastąpi poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej oraz za pomocą interaktywnego formularza konsultacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-drodze

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  https://bip.um.bielsko.pl/a,84208,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-drodze-wewnetrznej-polozonej-na-dzialkach-o.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!