Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, Dz. U. z 2021 r., poz. 2490, Dz. U. z 2022 r., poz. 1812, 1265) oraz Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Dyrektor Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat projektowanej uchwały od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje trwają od 21 lutego 2023 r. do 27 lutego 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, można składać do skrzynki usytuowanej w kancelarii Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, przy ul. Karola Miarki 11, II piętro, w godz. 7.00-15.00, na adres mailowy sekretariat@oppa.com.pl oraz za pośrednictwem interaktywnego formularza konsultacji dostępnego pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach.

 

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte