Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

21 lutego 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie miasta Bielska-Białej, których działalność statutowa dotyczy zakresu objętego konsultacjami.

Konsultacje trwają do 27 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-za

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84400,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplaty-za-pobyt-w-osrodku-przeciwdzialan.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!