Konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Dnia 21 lutego 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje trwają do 7 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-projektu-uchwaly-o-zmianie-uchwaly-nr

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84402,konsultacje-projektu-uchwaly-o-zmianie-uchwaly-nr-xxxi5792017-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-w-spra.html

Informacji związanych z konsultacjami udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!