Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat...

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.

Celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania jest zebranie opinii i sugestii w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
Konsultacje rozpoczynają się 21 marca 2023 r. i trwają do 28 marca 2023 r.
Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom z NGO oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacjasport@um.bielsko-biala.pl oraz za pośrednictwem interaktywnego formularza konsultacji dostępnego pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach.
Informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem konsultacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte