Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat...

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

21 marca 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.

Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy zakresu objętego przedmiotem konsultacji.

Konsultacje trwają do 28 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalania-oplaty-za-korzystanie
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84724,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-ustalania-oplaty-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-u.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!