Uzyskanie informacji o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Uzyskanie informacji o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Osoba, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców może uzyskać wgląd do swoich danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osoba, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, może także wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta o udzielenie informacji o danych tej osoby przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wniosek do Prezydenta Miasta składa się pisemnie w postaci:
- papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy;
- elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnioskodawcy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Wniosek można składać do 4 czerwca 2024 r.

Informacja o danych jest udostępniana przez Prezydenta Miasta, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Formularze

Wniosek o udzielenie informacji