Licencja (tylko zmiany) na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy - dotyczy licencji wydanych przed 14 sierpnia 2013 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE.L.2009.300.51).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek,
 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1907 z późn.zm.) dla osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  • prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 3. oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik 15) albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (załącznik 16),
 4. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych
 5. oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dla osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  • prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (załącznik 17),
 6. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków związanych z wymogiem posiadania zdolności finansowej tj.:
  • roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę wykazujące, że przedsiębiorca co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd (dodatkowo – załącznik 4)
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd,
 7. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik 18),
 8. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 lub oświadczenie o zamiarze współpracy osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym (załącznik 19),
 9. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji i wypisów z licencji.

Opłaty:

Opłata za wydanie dodatkowego wypisu wynosi 110 PLN.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach pracy Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

w terminie jak najkrótszym, nie później niż do 3 miesięcy od daty otrzymania przez organ wszystkich dokumentów.

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

 

Wniosek - zmiana danych

Wniosek - dodatkowe wypisy

Wniosek - wtórnik uprawnienia

Wniosek - wygaszenie

Zał.27 - wykaz pojazdów

Zał.16 - ośw. zarządzającego transportem

Zał.18 - dysponowanie bazą

Wniosek - zmiana pojazdów

Wniosek - zaśw. licencja wspólnotowa

Wniosek - zawieszenie

Zał.4 - do sprawozdania finansowego

Zał 15 ośw. zarządzającego transportem właściciel

Zał.17 - ośw.o niekaralności

Zał.29 - ośw.o liczbie osób zatrudnionych