Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

Miejski Zakład Komunikacyjny oferuje następujące ulgi i zwolnienia:

  1. WEEKENDOWY BILET RODZINNY obowiązuje w soboty i niedziele, na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich. Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletu są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty rodzina + podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem. Weekendowy bilet rodzinny będzie można zakupić u kierowcy w cenie 10,00 zł. Bilet jest ważny wraz z kartami rodzina + każdego członka rodziny wraz z dokumentami stwierdzającymi tożsamość.

  2. BILET ULGOWY SPECJALNY - imienny bilet miesięczny na wszystkie linie w cenie 36,00 zł.

Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletu są:

  • dzieci i młodzież posiadające kartę rodzina +, które wychowują się w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego,
  • osoby niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Bilety można zakupić w kasach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego:

  • przy ul. Sukienniczej 3,
  • przy ul. Długiej 50.

Bilet jest ważny wraz z kartą rodzina + wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej potwierdzającym uprawnienie do zasiłku rodzinnego (zaświadczenia można pobierać w MOPS przy ul. 1 Maja 17a), natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. SPECJALNY ULGOWY BILET ROCZNY

Jest to bilet roczny dla dzieci i młodzieży posiadających kartę pasażera „Rodzina+” wydaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej osobom posiadającym w dniu wydania tej karty - kartę „Rodzina +” oraz jednocześnie spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:
a) wychowują się w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka,
b) wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci
zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej.

SPECJALNY ULGOWY BILET ROCZNY (ważnym od 1 stycznia do 31 grudnia) na wszystkie linie w cenie 12,00 zł można zakupić w kasach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego:

  • w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej – Plac Ratuszowy 6.
  • przy ul. Długiej 50.

       

Wejdź na stronę