Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Euroregion beskidy – loga funduszy

BIELSKO-BIAŁA W EUROREGIONIE BESKIDY – AKTYWNY WYPOCZYNEK

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 Fundusz mikroprojektów, Dziedzina wsparcia 3.3

Okres realizacji projektu: kwiecień – wrzesień 2009 r.
Wartość projektu: 27 017,40 EURO

Mając na uwadze promowanie Bielska-Białej i stale rosnące zainteresowanie turystów miastem i Euroregionem Beskidy, zrodziło się pilne zapotrzebowanie na wydanie mapy tego obszaru, która obejmuje teren Euroregionu Beskidy nie tylko po stronie polskiej, ale także czeskiej i słowackiej. Mapa została wydana w 3 wersjach językowych: polski, angielski i czeski. Publikacja zawiera informacje o Euroregionie Beskidy i jego atrakcjach pod kątem turystycznym.

Grupy docelowe:
Turyści odwiedzający MCIT i BIC
Mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego
Mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego
Placówki it znajdujące się na terenie Euroregionu Beskidy
Instytucje związane z turystyką znajdujące się na terenie Euroregionu Beskidy
Gestorzy bazy noclegowej w Euroregionie Beskidy
Touroperatorzy.

Cel projektu:
Promocja Bielska-Białej i Euroregionu Beskidy
Propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu
Wzmożenie ruchu turystycznego na terenie Bielska-Białej i Euroregionu Beskidy
Nawiązanie ścisłej współpracy z Beskydske Informacni Centrum z Frydka-Mistka
Rozwój współpracy transgranicznej
Rozwój infrastruktury tego terenu poprzez promocję
Zmniejszenie barier w kontaktach transgranicznych
Pogłębianie bezpośrednich kontaktów między społecznościami terenów polsko-czeskiego pogranicza, mające na celu integracje tego terenu
Podniesienie konkurencyjności i rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.

Efekt transgraniczny:
Zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Euroregionu Beskidy
Aktywizacja kontaktów pomiędzy mieszkańcami i punktami informacyjnymi po obu stronach granicy
Powstanie nowych więzi w aspekcie współpracy transgranicznej w dziedzinie rozwoju turystyki i promowanie Euroregionu Beskidy.

Euroregion beskidy – loga funduszy

WYSTAWA IMAGINE W BESKIDACH – najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska

Projekt zrealizowany ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 Fundusz mikroprojektów, Dziedzina wsparcia 3.3
 
Okres realizacji: wrzesień 2008 – luty 2010 r.
Wartość projektu: 17 702,20 EURO

Cel projektu:

         IMAGINE w Beskidach to zawiązanie współpracy pomiędzy gminami czeskimi  i polskimi na gruncie podnoszenia świadomości prośrodowiskowej w działaniach związanych  z korzystaniem z energii. 4 września 2009 roku w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste rozpoczęcie wędrówki Wystawy IMAGINE po gminach Euroregionu Beskidy. Wydarzeniem otwierającym była całodniowa międzynarodowa konferencja z udziałem prezydentów miast, burmistrzów, wójtów  i pracowników samorządowych zainteresowanych gmin z Polski i Czech.

         W 2008 roku została podjęta inicjatywę zwaną "Wystawa IMAGINE w Beskidach". Inicjatywa ta wykorzystuje znaną w Europie kampanię IMAGINE, która propaguje najlepsze europejskie przykłady ochrony środowiska przez działania ograniczające wykorzystywanie paliw kopalnych. Sztandarowym produktem kampanii IMAGINE jest prezentowana na różne sposoby wystawa łącząca ze sobą praktyczne informacje z fascynującymi zdjęciami natury. Wystawa ta, po pierwszym otwarciu przez premiera Jerzego Buzka na Kongresie Miast Polskich w 2008 roku, prezentowana była na poznańskim szczycie klimatycznym COP 14, a następnie gościła w kilku polskich miastach. Projekt "Wystawa IMAGINE w Beskidach" zmierza do rozpowszechnienia najlepszych europejskich przykładów w regionie, w którym zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji. Chodzi bowiem także o to, by na gruncie ochrony naszego środowiska dochodziło do zbliżenia między społecznościami lokalnymi tych krajów. Centralnym punktem projektu stało się międzynarodowe spotkanie samorządowców zorganizowane wokół wystawy IMAGINE - 4 września 2009 roku w Bielsku-Białej. Prelegenci zaprezentowali szczegółowo przykłady modelowych, innowacyjnych przedsięwzięć, wskazując drogę, efekty  oraz perspektywy.

Efekt transgraniczny:

         Kontakty powstałe w wyniku zaproszeń na wystawy i konferencję oraz wspólne uzgodnienia z partnerem czeskim otwierają uczestników na siebie nawzajem. Podjęta wymiana doświadczeń, skierowana na rozwiązywanie wspólnych dla obu stron problemów gmin w zakresie działań prośrodowiskowych, powinna w perspektywie zaowocować jeszcze głębszymi wzajemnymi kontaktami między gminami po obu stronach granicy w fazie realizacji konkretnych przedsięwzięć zainspirowanych tym projektem.