Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (II) – projekt realizowany przez PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lutego 2016 r. rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, do projektu nie mogą być zakwalifikowane osoby młode do 25 roku życia, u których w dniu rekrutacji upłynął okres 4 miesięcy od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r.-31.12.2016 r.
Kwota dofinansowania (100%): 3.488.421,60 zł w tym środki wspólnotowe w kwocie 2.940.041,70 zł oraz wkład krajowy w kwocie 548.37,90 zł.
Przewidywana liczba osób objętych wsparciem - 323 osoby;

W ramach projektu realizowane będą w 2016 r. następujące formy wsparcia:

  • staże – 150 osób;
  • prace interwencyjne – 50 osób;
  • szkolenia – 60 osób;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 63 osób.

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników w postaci ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania lub zaktualizowania IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.