Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działanie:1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe poddziałanie: 1.1.1. 

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. - grudzień 2018 r. 
Wartość projektu: 7 552 610.50 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej:6 365 340.08 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powieciebielskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 410 osób zarejestrowanych w PUP. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocyII (tzw. wymagający wpsarcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).