Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej

"Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizuje projekt pn. " Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej  " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020, działanie 9.2. Dostępna i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

Umowa o dofinansowania została podpisana  w dn. 28 lipca 2016 r.

Całkowita wartość projektu wynosi ok:  550 601 PLN, dofinasowanie: 512 059 PLN (w tym : z UE: 468 011 PLN, dotacja celowa z budżetu krajowego: 44 048 PLN)

Okres realizacji projektu: 1 maja 2016 r. – 30 kwietnia 2018 r.

Opis: Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnianie kompleksowego systemu wsparcia osobom korzystającym z usług opiekuńczych z terenu Miasta Bielska-Białej. Projektem zostanie objętych 90 osób, przedewszystkim niepełnosprawnych, samotnych, chorych, niesamodzielnych, w podeszłym wieku. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, działalność opiekunki/opiekuna, asystentki/asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka).