Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (II) – projekt PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od marca 2016 roku rozpoczął  realizację projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe.

Łączna wysokość  wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 057 415,80 zł  (dofinansowanie ze środków UE: 2 598 803,40 zł oraz z wkładu krajowego: 458 612,40 zł).

Projekt  skierowany jest bezpośrednio do osób powyżej 29 roku życia (tj. dla osób, które osiągnęły 30 r.ż), bezrobotnych,  zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 •  kobiety;
 •  osoby niepełnosprawne;
 •  osoby długotrwale bezrobotne; (osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy);
 •  osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające co najwyżej wykształcenie średnie)

 Dofinansowanie do projektu kwalifikowane są w szczególności:

 • osoby niepełnosprawne w udziale co najmniej 8,9 % wszystkich uczestników projektu;
 •  osoby długotrwale bezrobotne; (osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) w udziale co najmniej 56,20 % wszystkich uczestników projektu;
 •  osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające co najwyżej wykształcenie średnie) w udziale co najmniej 50 % wszystkich uczestników projektu;
 • osoby powyżej 50 roku życia w udziale co najmniej 35,27 % wszystkich uczestników projektu.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • staże – 50 osób;
 • prace interwencyjne – 40 osób;
 • szkolenia – 55 osób;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 73 osób;
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 40 osób;

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników w postaci ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania lub zaktualizowania IPD (Indywidualny Plan Działania) i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej: http://www.pup-bielsko.pl