Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument m.in. w razie:

 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (nie dotyczy w przypadku zmiany nazwy organu, który wydał dowód osobisty lub zmiany nazwy miejsca urodzenia),
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby (należy wystąpić o wymianę niezwłocznie),
 • upływu  terminu ważności dowodu osobistego (należy wystąpić o wymianę nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego).

W przypadku niewymienienia dowodu osobistego z powodu zmiany danych, dowód osobisty ulegnie unieważnieniu po 120 dniach od daty zmiany w rejestrze PESEL danych zamieszczonych w dowodzie.
 
Dowody osobiste wydane przed dniem 7 listopada 2021 r. zachowują ważność. Adres zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie potwierdza adresu zameldowania. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną.
 
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera m.in.:

 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - w przypadku osób posiadających pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • certyfikat potwierdzenia obecności,
 • certyfikat podpisu osobistego - w przypadku osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która przy składaniu wniosku wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu albo osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia a zgodę na umieszczenie certyfikatu wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby (małoletni, któremu do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni może sam wyrazić zgodę na umieszczenie certyfikatu),
 • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest zobowiązana:

 • niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.
 • niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie dowolnego organu gminy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa:

 • osobiście wnioskodawca,
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator,
 • osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni może złożyć wniosek osobiście.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie ukończyły 5 roku życia).

Podczas wizyty w siedzibie organu gminy wnioskodawca podaje dane osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, które urzędnik weryfikuje a następnie przygotowuje wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej (wnioskodawca nie wypełnia we własnym zakresie żadnego wniosku - wniosek przygotowuje dla wnioskodawcy urzędnik).

Wniosek jest opatrywany przez wnioskodawcę podpisem składanym za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Wniosek zawiera również odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się także odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Wymóg pobrania odcisków palców nie dotyczy:

- osób, które nie ukończyły 12. roku życia,

- osób, od których chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,

- osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć:

- fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (wymogi dla fotografii opisane poniżej),

- ważny dowód osobisty lub ważny paszport osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (o ile osoba ta posiada taki dokument), a osoba, która nabyła obywatelstwo polskie przedstawia dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 

W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej, rodzic, opiekun lub kurator jest zobowiązany przedstawić także swój dokument potwierdzający tożsamość.

- dokument potwierdzający sprawowanie funkcji opiekuna lub kuratora (w przypadku gdy wniosek składa opiekun lub kurator).

Wymogi dla fotografii załączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego:

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się na papierze fotograficznym.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (wymóg ten nie dotyczy: osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osób, których stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tego wymogu).

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Potwierdzenie tożsamości przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego:

Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie - na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów. Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego. Organ gminy, w celu potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, może dodatkowo żądać podania:

- nazwiska rodowego i poprzednio noszonego nazwiska, jeżeli były zmieniane;

- nazwisk, w tym rodowych, i imion rodziców;

- dat i miejsc urodzenia rodziców.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej

Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni może złożyć wniosek osobiście).

W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego, złożony za pomocą usługi elektronicznej, dotyczy osoby, która ukończyła 12 rok życia, osoba ta ma obowiązek stawienia się osobiście w siedzibie organu gminy, do którego złożono wniosek, celem złożenia odcisków palców oraz złożenia odwzorowania podpisu własnoręcznego. Jeżeli wniosek dotyczy małoletniego dziecka, które ukończyło 12 rok życia lub osoby ubezwłasnowolnionej wraz z tą osobą osobiście musi stawić się w siedzibie organu gminy także rodzic, opiekun lub kurator celem opatrzenia wniosku podpisem złożonym za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego. Termin na osobiste stawienie się wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku. Po upływie ww. terminu złożony wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość), która to fotografia spełnia następujące wymogi:

Fotografia kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (wymóg ten nie dotyczy: osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osób, których stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tego wymogu).

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym zostanie powiadomiony wnioskodawca.

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność wymaga obecności tej osoby. Wymóg ten nie dotyczy:

- osób, które nie ukończyły 5 roku życia,

- osób, które ukończyły 5 roku życia a nie ukończyły 12 roku życia jeżeli były one obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o ile nie została zgłoszona jego utrata.


 Odbioru dowodu osobistego dokonuje:

 • osobiście wnioskodawca,
 • w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych odbioru dowodu osobistego dokonuje osobiście rodzic albo opiekun,
 • w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbioru dowodu osobistego dokonuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic albo kurator.

Odmowa wydania dowodu osobistego

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Więcej informacji na temat dowodu osobistego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod
 
Możliwość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej obywatel.gov.pl wpisując numer wniosku o wydanie dowodu osobistego. Numer wniosku o wydanie dowodu osobistego znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku, które otrzymuje wnioskodawca.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W opisanej sytuacji organem właściwym do przyjęcia wniosku jest organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba albo organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba. W opisanej sytuacji odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności. Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika może nastąpić także w przypadku gdy osoba złożyła wniosek w siedzibie organu gminy lecz nie może dokonać osobiście odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku (dane kontaktowe w celu powiadomienia organu o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub niemożności osobistego odbioru dowodu osobistego: tel. (33) 497-16-36 lub (33) 497-16-29).

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.